Privacyreglement van TEKteam

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij TEKteam BV: uw rechten en onze plichten.


Achtergrond

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft TEKteam bepaalde plichten omdat we persoonsgegevens verwerken en heeft de persoon van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.


TEKteam

Bij TEKteam worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen, voor de financiële afhandeling met uw zorgverzekeraar en contact met artsen en andere zorgverleners.


De plichten van TEKteam

TEKteam is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;
  • voor doelmatig beheer en beleid;

U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website. Alle medewerkers binnen TEKteam hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Deze wettelijke bewaartermijn is 15 jaar (vanaf de laatste behandeling/contact), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.


Uw rechten als betrokkene

  • Het recht om te weten welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (tenzij de privacy van een ander daardoor wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien deze niet juist zijn.
  • Het recht op (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Dit kan alleen als de gegevens voor een ander niet van belang zijn en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten die geen betrekking hebben op de behandeling.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit via een aanvraagformulier laten weten. Dit aanvraagformulier kunt u bij uw bandagist(e) opvragen. Dit kan ook een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor voor u doen.


Toelichting op het aanvraagformulier

Uw medische gegevens worden volgens de wet in principe maximaal 15 jaar bewaard na het laatste contact. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. Uw formulier wordt door ons strikt vertrouwelijk behandeld. TEKteam is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Wij geven er de voorkeur aan als u het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, ophaalt.


Gegevens patiënt

Voor de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is een patiënt meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar moeten dus zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt overleden is, dan kunnen de medische gegevens verstrekt, als verondersteld kan worden dat de overledene geen bezwaar zou hebben gehad of als er zwaarwegende belangen zijn om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.


Overdracht van uw dossier

U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Uw medisch dossier wordt door ons persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen.


Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van TEKteam hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.


Uitwisseling gegevens
TEKteam wisselt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met ketenpartners, zoals uw huisarts of andere zorgverleners.


Meer informatie?

Meer informatie over dit onderwerp is beschikbaar op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens [https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving] .


Contactgegevens

TEKteam BV, t.a.v. privacy officer

Postbus 20

1800 AA Alkmaar